Şehit Yakınları Maddi Manevi Tazminat

tarafından hanilche

NAKDİ TAZMİNAT İŞLEMLERİ

NAKDİ TAZMİNAT İŞLEMLERİ

NAKDİ TAZMİNAT NEDİR? Nakdî Tazminat, konuya ilişkin Kanunlarda belirtilen görevler dolayısı ile ölenlerin varislerine, sakat kalan veya yaralanan personelin ise kendilerine herhangi bir adli karar gerektirmeden yetkili komisyonlarca idarece karar alınarak yapılan Nakdî ödemedir. Kanun kapsamı içerisinde İdarenin kendiliğinden hükmettiği tazminat kararıdır. 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle , trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların; patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği, Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanma, sakat kalma veya şehit olmaları halinde, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; yurt dışında birliği ile veya ferden görevli personelin yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde, yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereği, söz konusu kanun kapsamında yapılan hizmet ve faaliyetler esnasında yaralanma, yaralanarak sakat kalma veya şehit olmaları halinde, 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun gereği; sınır birlikleri personelinin, verilen görevlerin ifası sırasında veya bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde Nakdî tazminat ödenmektedir. NAKDÎ TAZMİNAT KİMLERE VERİLMEKTEDİR? İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen :

 • Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline,
 • Silahlı Kuvvetler mensuplarına,
 • Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarına,
 • Çarşı, mahalle ve kır bekçilerine,
 • Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarına.

Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla  askeri savcı ve yardımcılarına. Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerine. Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeline. Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivillere. İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahıslara. Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerine. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlere. Yukarıdaki  sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerine. NAKDÎ TAZMİNAT KOMİSYONU Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca, Diğer kamu personeli ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından ödenir. Nakdî Tazminat ödenmesine Nakdî Tazminat Komisyonunca karar verilir. Komisyon kararları ilgili Bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır. Nakdî Tazminat Komisyonu ilgili Bakanlık veya kurumun personel, maliye, hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerinden oluşur. Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu Millî Savunma Bakanlığı personeli ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin Nakdî tazminat dosyalarını görüşerek karara bağlar. Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu aşağıdaki personelden oluşur. BAŞKAN Toplantıya katılan en kıdemli Üye ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanı ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Maliye Başkanı ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı ÜYE    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Personel Daire Başkanları ÜYE    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Maliye Daire Başkanları Toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Komisyonun sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığınca, Büro Hizmetleri ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığınca yürütülür. NAKDÎ TAZMİNAT ÖDEME MİKTARLARI Nakdî tazminatın tespitine esas tutulacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir. Sakatlanma halinde; ilgili sosyal güvenlik kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre; ölenler için ödenen miktarın % 25 ile % 75’i arasında Nakdî tazminat ödenir. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlara; karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) 200 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir. Sakatlık derecelerine girmeyen yaralanmalarda; yaralanma derecesine göre ölenler için ödenen Nakdî tazminatın % 3’ü ile %20’si oranında tazminat ödenir. Avans Ödenmesi    Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 10’u tutarında bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür. 1 Temmuz 2017 Tarihi İtibariyle Ödenen Nakdi Tazminat Miktarları :

 • Ölüm halinde 97.570,70 TL. Nakdî tazminat ödenmektedir.
 • Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlar için 195.141,40 TL. Nakdî tazminat ödenmektedir.
 •  Nakdi tazminat miktarları memur maaş katsayısının artması ile birlikte değişmektedir.

NAKDÎ TAZMİNAT İŞLEM SAFHALARINakdi Tazminat Dosyalarının Hazırlanması Nakdi tazminata esas teşkil eden evraklar, ilgili Kuvvet Personel Dairesi Başkanlıklarınca tamamlattırılır. İlgili Kuvvet Personel Başkanlığınca dosyalar iki suret olarak (asıl nüsha ve ilk kopyası) MSB Nakdi Tazminat Komisyonu Başkanlığına gönderilir. Nakdi Tazminat Dosyalarında Bulunması Gereken EvrakYaralanmalarda Bulunacak Evrak:

 • Olay Tutanağı : Olay tutanağına, İdari Tahkikat Raporu, Olay Zaptı, kaza olayları ve adli olaylarda  Hazırlık Soruşturma Tutanağı, Tanık İfade Tutanağı, Trafik Bilirkişi Raporu, Ayrıntılı Kaza Raporu, Mahkeme Kararı vb. olayı açıklayıcı dokümanlarda eklenecektir.
 • Adli Muayene Raporu : Bu raporda, yaralının durumu,derecesi ve niteliği belirtilecektir.
 • Görev Emri

Sakatlanmalarda Bulunacak Evrak : Yaralanmalarda bulunacak evrak sakatlanmalarda da bulundurulacaktır. Ancak, bu belgelerden sağlık raporunun tam teşekküllü hastane sağlık kurulundan alınarak kesinleşmiş olması ve raporda ilgili sosyal güvenlik kurumunca sakatlık dereceleri de tespit edilmiş olacaktır. Ölüm Halinde Bulunacak Evrak : Olay Tutanağı , Görev Emri, Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı ,Vukuatlı Aile Nüfus kayıt Örneği (Anne ve Baba dahil), Veraset İlamı . Nakdi Tazminat Komisyonu Kararının Alınması Milli Savunma Bakanlığına intikal eden nakdi tazminat dosyaları MSB.Nakdi Tazminat Komisyonunun büro hizmetlerini yürüten Personel Başkanlığı ile sekreterya hizmetlerini yürüten Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığının çalışmaları ile incelenir, eksik belgeler tamamlatılır. Müteakiben Nakdi Tazminat Komisyonu toplantısı yapılır. Her dosya için Komisyon Kararları yazılarak imzalatılır. Komisyon Başkanı ve Üyelerince imzalanan Komisyon Kararları Milli Savunma Bakanı veya yetkili kıldığı makama onaylatılır. Onaylanan kararlar Nakdi Tazminat Kütük Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, işlem yapılmak üzere aşağıdaki makamlara gönderilir.

 • Kararlardan birer suret MSB.Per.Bşk.lığı ve MSB. Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığında bırakılır.
 • Başvuruyu yapan Kuvvet Komutanlığının Personel ve Maliye Başkanlıklarına birer suret gönderilir.
 • Ölüm ve sakatlanmaya dayalı kararlardan bir suret ayrıca ilgili sosyal güvenlik kurumuna gönderilir.

Nakdi Tazminatın Hak Sahiplerine Ödenmesi   MSB Nakdi Tazminat Komisyonunun onaylanmış kararına göre nakdi tazminatın ödeme işlemleri Kuvvet Komutanlıklarınca sonuçlandırılır. Nakdi tazminat kararları sırasıyla aşağıdaki makamlarca işlem yapılarak hak sahibine ödenir.

 • MSB Personel Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı,
 • İlgili Kuvvet Komutanlığı Personel Dairesi Başkanlığı,
 • Personelin özlük hakları bakımından bağlı olduğu birlik komutanlığı,

Hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesince Elektronik Fon Transferi yapılmakta, tazminat miktarı hak sahibinin varsa hesabına geçirilmekte, hesabı yoksa müracaatında istediği banka şubesince ödeme yapılmaktadır.   ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ HÂLE GELENLERE ÖDENEN TAZMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLERÖdeme Şartları:

 • 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’na tabi yükümlüler için ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelinmesinin;

– Yedek subaylar için, askerliğe sevk edildiği tarih ile sınıf okulunda geçen sürenin bitiş tarihi, – Millî Eğitim Bakanlığı emrine yedek subay öğretmen olarak tefrik edilenler için, askerliğe sevk edildikleri tarih ile temel askerlik eğitimi süresinin bitiş tarihi, – Kısa dönem erbaş ve er olarak askerlik hizmetine alınanlar için, askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla askerliğe sevk edildikleri tarih ile askerlik hizmet süresinin bitiş tarihi arasında meydana gelmiş olması,     ​

 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlüye tazminat ödenebilmesi için, ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesinin; askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla (askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariç) askerliğe sevk edildiği tarih ile askerlik hizmet süresinin bitim tarihi arasında meydana gelmiş olması,
 • Yükümlünün gerek süresinden önce, gerekse süresinde terhis edilmiş olsa bile, devam eden tedavisi sonucunda askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesi,
 • Yükümlünün ölümü hâlinde dul ve yetimlerinden herhangi birine, engelli hâle gelmesi durumunda ise kendisine 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında aylık bağlanmaması ya da 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında tazminat ödenmemiş olması,
 • İlgili komisyon tarafından tazminat ödenmesi kararı verilmesi gerekmektedir.

Müracaat Sahibi Tarafından Düzenlenecek Belgeler:

 • Engelli hâle gelmede;
 • Ölümlerde;

– Tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numarası, – Asker hastanelerince Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenerek yükümlüye verilmiş olan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu, – 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınacak belge, – Terhis belgesi, – Vesayet altında bulunan yükümlüler adına yapılacak müracaatlarda vasi belgesi.– Dul ve yetimlere ait tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numaraları, – Vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilâmı, ölüm raporu, – 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında yükümlünün dul ve yetimlerine aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilip edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınacak belge. Müracaat Usulü:

 • Hak sahipleri, banka İBAN numaralarını da belirttikleri tazminat talepli dilekçelerine, engelli hâle gelme veya ölüm durumu için “Müracaat Sahibi Tarafından Düzenlenecek Belgeler” başlığı altında sayılan belgeleri ekleyerek en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederler.

Hak Sahipleri:

 • Ölenlerin dul ve yetimlerine “Tazminat Tutarı”  başlığı altında belirtilen oranlarda ödeme yapılır.

Ölen personel; – Bekâr ise % 50 anneye, % 50 babaya, – Evli ve çocuksuz, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %50 anne ve/veya babaya, – Evli ve çocuksuz, anne ve baba vefat etmiş ise %100 eşe, – Evli ve çocuklu, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %25 çocuğuna, %25 anne ve/veya babaya, – Evli ve çocuklu, anne ve baba vefat etmiş ise %50 eşe, %50 çocuğuna, ödeme yapılır.

 • Anne ve baba ile çocuklar kendi içinde eşit olarak mirasçıdırlar.
 • Engelli hâle gelenlerde ise yükümlünün kendisine veya vasisine ödeme gerçekleştirilir.

Tazminat Tutarı:

 • Ölenlerin dul ve yetimlerine, 400.000 gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar,
 • Engelli hâle gelenlere, “Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname” hükümlerine göre tespit edilecek maluliyet derecelerine göre aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.
ENGELLİLİK DERECESİÖDENECEK TAZMİNAT GÖSTERGESİ
1 2 3 4 5 6400.000 360.000 330.000 300.000 270.000 240.000
 • Bu tazminat bir defaya mahsus ödenir. Daha sonra engelli durumunun arttığı ve maluliyet derecesinin yükseldiği gerekçesiyle yeni bir ödeme yapılmaz. Ayrıca tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz ve ödenecek tazminat haczedilemez.

Ödeme İşlemleri:

 • Tazminat ödeme işlemleri yükümlünün askerlik hizmetini yaptığı birlik/ karargâh/ kurumun bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birimlerce sonuçlandırılır ve hak sahibine bilgi verilir.

Ödeme Yapılmayacak Hâller:

 • Yükümlünün;
 • Yukarıda belirtilen eylemlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan yükümlülere bu işlemler sonuçlanana kadar tazminat ödenmez. Bu durumda olanların yaptıkları tazminat başvurularına soruşturma ve kovuşturma sonucuna göre işlem yapılır.

– Ölümüne veya engelli hâle gelmesine neden olan durumun gerçekleştiği tarihte bakaya, firar, kısa süreli kaçma, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzünde bulunması, – Engelli hâle gelmesine sebep olan fiilin kendini askerliğe yaramayacak hâle getirmek veya askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçlarından en az birini oluşturması ve bahse konu suçlardan cezası ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş olması veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi hüküm giymesi, – Askerlik hizmetinden sayılmayan süreler içerisinde iken ölümü veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesi, – Ölümü ve askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesinin intihar veya intihara teşebbüs sonucu meydana gelmesi, – Ölümüne veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesine neden olan hastalık veya arızaların askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğunun tespit edilmesi, – “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu bulunsa dahi, bu raporun verilmesine neden olan hastalık ve yaralanmanın “Vazife Malûllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamedeki” cetvele göre maluliyete yol açmamış olması hâllerinde bu tazminat ödenmez.Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge, müracaat tarihinden önceki son bir aylık süreye ilişkin olmalıdır.
 • Kendisine veya dul ve yetimlerine tazminat ödenenlerden;
 • Düzenleme kapsamında belirlenen engellilik derecesi, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca tesis edilecek işlemlerde esas alınmaz.
 • “Askerliğe Elverişli Değildir” kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, 1053 sayılı Nizamname hükümlerine göre engellilik derecesinin tespit edilememesi halinde ilgilinin, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek asker hastanesine askerlik şubesi başkanlığı aracılığı ile sevki yapılarak yeniden rapor alması sağlanır.

– Sonradan 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlandığının, – 2330 sayılı Kanun gereğince tazminat ödendiğinin tespit edilmesi durumunda ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri istenir.Yasal Mevzuat:

 • 31 Temmuz 2013 tarihli 28724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6496 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’na EK-9’uncu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na ise EK-8’inci maddeler eklenerek askerlik hizmetini yerine getirirken vefat eden yükümlülerin dul ve yetimlerine, engelli hâle gelenlerin ise kendilerine; vazife malullüğü aylığı bağlanmaması veya 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında tazminat verilmemesi kaydıyla tazminat ödenmesi imkânı sağlanmıştır. Madde hükümlerinde, tazminatın ödenmesine ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Yönetmelik ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
 • Bu kapsamda hazırlanan “Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hâle Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” 23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sayılı          Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline,
 • Silahlı Kuvvetler mensuplarına,
 • Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarına,
 • Çarşı, mahalle ve kır bekçilerine,
 • Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarına.

Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla  askeri savcı ve yardımcılarına. Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerine. Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeline. Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivillere. İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahıslara. Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerine. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlere. Yukarıdaki  sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerine. NAKDÎ TAZMİNAT KOMİSYONU Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca, Diğer kamu personeli ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından ödenir. Nakdî Tazminat ödenmesine Nakdî Tazminat Komisyonunca karar verilir. Komisyon kararları ilgili Bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır. Nakdî Tazminat Komisyonu ilgili Bakanlık veya kurumun personel, maliye, hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerinden oluşur. Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu Millî Savunma Bakanlığı personeli ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin Nakdî tazminat dosyalarını görüşerek karara bağlar. Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu aşağıdaki personelden oluşur. BAŞKAN Toplantıya katılan en kıdemli Üye ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanı ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Maliye Başkanı ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ÜYE    Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı ÜYE    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Personel Daire Başkanları ÜYE    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Maliye Daire Başkanları Toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Komisyonun sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığınca, Büro Hizmetleri ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığınca yürütülür. NAKDÎ TAZMİNAT ÖDEME MİKTARLARI Nakdî tazminatın tespitine esas tutulacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir. Sakatlanma halinde; ilgili sosyal güvenlik kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre; ölenler için ödenen miktarın % 25 ile % 75’i arasında Nakdî tazminat ödenir. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlara; karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) 200 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir. Sakatlık derecelerine girmeyen yaralanmalarda; yaralanma derecesine göre ölenler için ödenen Nakdî tazminatın % 3’ü ile %20’si oranında tazminat ödenir. Avans Ödenmesi    Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 10’u tutarında bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür. 1 Temmuz 2017 Tarihi İtibariyle Ödenen Nakdi Tazminat Miktarları :

 • Ölüm halinde 97.570,70 TL. Nakdî tazminat ödenmektedir.
 • Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlar için 195.141,40 TL. Nakdî tazminat ödenmektedir.
 •  Nakdi tazminat miktarları memur maaş katsayısının artması ile birlikte değişmektedir.

NAKDÎ TAZMİNAT İŞLEM SAFHALARINakdi Tazminat Dosyalarının Hazırlanması Nakdi tazminata esas teşkil eden evraklar, ilgili Kuvvet Personel Dairesi Başkanlıklarınca tamamlattırılır. İlgili Kuvvet Personel Başkanlığınca dosyalar iki suret olarak (asıl nüsha ve ilk kopyası) MSB Nakdi Tazminat Komisyonu Başkanlığına gönderilir. Nakdi Tazminat Dosyalarında Bulunması Gereken EvrakYaralanmalarda Bulunacak Evrak:

 • Olay Tutanağı : Olay tutanağına, İdari Tahkikat Raporu, Olay Zaptı, kaza olayları ve adli olaylarda  Hazırlık Soruşturma Tutanağı, Tanık İfade Tutanağı, Trafik Bilirkişi Raporu, Ayrıntılı Kaza Raporu, Mahkeme Kararı vb. olayı açıklayıcı dokümanlarda eklenecektir.
 • Adli Muayene Raporu : Bu raporda, yaralının durumu,derecesi ve niteliği belirtilecektir.
 • Görev Emri

Sakatlanmalarda Bulunacak Evrak : Yaralanmalarda bulunacak evrak sakatlanmalarda da bulundurulacaktır. Ancak, bu belgelerden sağlık raporunun tam teşekküllü hastane sağlık kurulundan alınarak kesinleşmiş olması ve raporda ilgili sosyal güvenlik kurumunca sakatlık dereceleri de tespit edilmiş olacaktır. Ölüm Halinde Bulunacak Evrak : Olay Tutanağı , Görev Emri, Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı ,Vukuatlı Aile Nüfus kayıt Örneği (Anne ve Baba dahil), Veraset İlamı . Nakdi Tazminat Komisyonu Kararının Alınması Milli Savunma Bakanlığına intikal eden nakdi tazminat dosyaları MSB.Nakdi Tazminat Komisyonunun büro hizmetlerini yürüten Personel Başkanlığı ile sekreterya hizmetlerini yürüten Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığının çalışmaları ile incelenir, eksik belgeler tamamlatılır. Müteakiben Nakdi Tazminat Komisyonu toplantısı yapılır. Her dosya için Komisyon Kararları yazılarak imzalatılır. Komisyon Başkanı ve Üyelerince imzalanan Komisyon Kararları Milli Savunma Bakanı veya yetkili kıldığı makama onaylatılır. Onaylanan kararlar Nakdi Tazminat Kütük Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, işlem yapılmak üzere aşağıdaki makamlara gönderilir.

 • Kararlardan birer suret MSB.Per.Bşk.lığı ve MSB. Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığında bırakılır.
 • Başvuruyu yapan Kuvvet Komutanlığının Personel ve Maliye Başkanlıklarına birer suret gönderilir.
 • Ölüm ve sakatlanmaya dayalı kararlardan bir suret ayrıca ilgili sosyal güvenlik kurumuna gönderilir.

Nakdi Tazminatın Hak Sahiplerine Ödenmesi   MSB Nakdi Tazminat Komisyonunun onaylanmış kararına göre nakdi tazminatın ödeme işlemleri Kuvvet Komutanlıklarınca sonuçlandırılır. Nakdi tazminat kararları sırasıyla aşağıdaki makamlarca işlem yapılarak hak sahibine ödenir.

 • MSB Personel Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı,
 • İlgili Kuvvet Komutanlığı Personel Dairesi Başkanlığı,
 • Personelin özlük hakları bakımından bağlı olduğu birlik komutanlığı,

Hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesince Elektronik Fon Transferi yapılmakta, tazminat miktarı hak sahibinin varsa hesabına geçirilmekte, hesabı yoksa müracaatında istediği banka şubesince ödeme yapılmaktadır.   ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ HÂLE GELENLERE ÖDENEN TAZMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLERÖdeme Şartları:

 • 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’na tabi yükümlüler için ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelinmesinin;

– Yedek subaylar için, askerliğe sevk edildiği tarih ile sınıf okulunda geçen sürenin bitiş tarihi, – Millî Eğitim Bakanlığı emrine yedek subay öğretmen olarak tefrik edilenler için, askerliğe sevk edildikleri tarih ile temel askerlik eğitimi süresinin bitiş tarihi, – Kısa dönem erbaş ve er olarak askerlik hizmetine alınanlar için, askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla askerliğe sevk edildikleri tarih ile askerlik hizmet süresinin bitiş tarihi arasında meydana gelmiş olması,     ​

 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlüye tazminat ödenebilmesi için, ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesinin; askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla (askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariç) askerliğe sevk edildiği tarih ile askerlik hizmet süresinin bitim tarihi arasında meydana gelmiş olması,
 • Yükümlünün gerek süresinden önce, gerekse süresinde terhis edilmiş olsa bile, devam eden tedavisi sonucunda askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesi,
 • Yükümlünün ölümü hâlinde dul ve yetimlerinden herhangi birine, engelli hâle gelmesi durumunda ise kendisine 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında aylık bağlanmaması ya da 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında tazminat ödenmemiş olması,
 • İlgili komisyon tarafından tazminat ödenmesi kararı verilmesi gerekmektedir.

Müracaat Sahibi Tarafından Düzenlenecek Belgeler:

 • Engelli hâle gelmede;
 • Ölümlerde;

– Tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numarası, – Asker hastanelerince Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenerek yükümlüye verilmiş olan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu, – 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınacak belge, – Terhis belgesi, – Vesayet altında bulunan yükümlüler adına yapılacak müracaatlarda vasi belgesi.– Dul ve yetimlere ait tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numaraları, – Vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilâmı, ölüm raporu, – 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında yükümlünün dul ve yetimlerine aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilip edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınacak belge. Müracaat Usulü:

 • Hak sahipleri, banka İBAN numaralarını da belirttikleri tazminat talepli dilekçelerine, engelli hâle gelme veya ölüm durumu için “Müracaat Sahibi Tarafından Düzenlenecek Belgeler” başlığı altında sayılan belgeleri ekleyerek en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederler.

Hak Sahipleri:

 • Ölenlerin dul ve yetimlerine “Tazminat Tutarı”  başlığı altında belirtilen oranlarda ödeme yapılır.

Ölen personel; – Bekâr ise % 50 anneye, % 50 babaya, – Evli ve çocuksuz, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %50 anne ve/veya babaya, – Evli ve çocuksuz, anne ve baba vefat etmiş ise %100 eşe, – Evli ve çocuklu, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %25 çocuğuna, %25 anne ve/veya babaya, – Evli ve çocuklu, anne ve baba vefat etmiş ise %50 eşe, %50 çocuğuna, ödeme yapılır.

 • Anne ve baba ile çocuklar kendi içinde eşit olarak mirasçıdırlar.
 • Engelli hâle gelenlerde ise yükümlünün kendisine veya vasisine ödeme gerçekleştirilir.

Tazminat Tutarı:

 • Ölenlerin dul ve yetimlerine, 400.000 gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar,
 • Engelli hâle gelenlere, “Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname” hükümlerine göre tespit edilecek maluliyet derecelerine göre aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.
ENGELLİLİK DERECESİÖDENECEK TAZMİNAT GÖSTERGESİ
1 2 3 4 5 6400.000 360.000 330.000 300.000 270.000 240.000
 • Bu tazminat bir defaya mahsus ödenir. Daha sonra engelli durumunun arttığı ve maluliyet derecesinin yükseldiği gerekçesiyle yeni bir ödeme yapılmaz. Ayrıca tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz ve ödenecek tazminat haczedilemez.

Ödeme İşlemleri:

 • Tazminat ödeme işlemleri yükümlünün askerlik hizmetini yaptığı birlik/ karargâh/ kurumun bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birimlerce sonuçlandırılır ve hak sahibine bilgi verilir.

Ödeme Yapılmayacak Hâller:

 • Yükümlünün;
 • Yukarıda belirtilen eylemlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan yükümlülere bu işlemler sonuçlanana kadar tazminat ödenmez. Bu durumda olanların yaptıkları tazminat başvurularına soruşturma ve kovuşturma sonucuna göre işlem yapılır.

– Ölümüne veya engelli hâle gelmesine neden olan durumun gerçekleştiği tarihte bakaya, firar, kısa süreli kaçma, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzünde bulunması, – Engelli hâle gelmesine sebep olan fiilin kendini askerliğe yaramayacak hâle getirmek veya askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçlarından en az birini oluşturması ve bahse konu suçlardan cezası ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş olması veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi hüküm giymesi, – Askerlik hizmetinden sayılmayan süreler içerisinde iken ölümü veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesi, – Ölümü ve askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesinin intihar veya intihara teşebbüs sonucu meydana gelmesi, – Ölümüne veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesine neden olan hastalık veya arızaların askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğunun tespit edilmesi, – “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu bulunsa dahi, bu raporun verilmesine neden olan hastalık ve yaralanmanın “Vazife Malûllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamedeki” cetvele göre maluliyete yol açmamış olması hâllerinde bu tazminat ödenmez.Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge, müracaat tarihinden önceki son bir aylık süreye ilişkin olmalıdır.
 • Kendisine veya dul ve yetimlerine tazminat ödenenlerden;
 • Düzenleme kapsamında belirlenen engellilik derecesi, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca tesis edilecek işlemlerde esas alınmaz.
 • “Askerliğe Elverişli Değildir” kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, 1053 sayılı Nizamname hükümlerine göre engellilik derecesinin tespit edilememesi halinde ilgilinin, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek asker hastanesine askerlik şubesi başkanlığı aracılığı ile sevki yapılarak yeniden rapor alması sağlanır.

– Sonradan 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlandığının, – 2330 sayılı Kanun gereğince tazminat ödendiğinin tespit edilmesi durumunda ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri istenir.Yasal Mevzuat:

 • 31 Temmuz 2013 tarihli 28724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6496 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’na EK-9’uncu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na ise EK-8’inci maddeler eklenerek askerlik hizmetini yerine getirirken vefat eden yükümlülerin dul ve yetimlerine, engelli hâle gelenlerin ise kendilerine; vazife malullüğü aylığı bağlanmaması veya 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında tazminat verilmemesi kaydıyla tazminat ödenmesi imkânı sağlanmıştır. Madde hükümlerinde, tazminatın ödenmesine ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Yönetmelik ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
 • Bu kapsamda hazırlanan “Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hâle Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” 23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sayılı          Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Benzer Yazılar

Yorum

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.